Regulamin

REGULAMIN

Sklep internetowy MONTANA-SKLEP.PL  prowadzący działalność pod adresem internetowym http://www.montana-sklep.pl prowadzony jest przez firmę Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska  we Wrocławiu ul. Chrzanowskiego 19/7 kod 51-161, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Ministra Rozwoju pod numerem 20546 posiadająca NIP: PL 8961429435 , REGON 021099663

 • 1 DEFINICJE

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – jakikolwiek podmiot (tak Konsument jak i Przedsiębiorca) nabywający przedmioty lub usługi w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

Konto/Panel Klienta – obszar zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zawierający umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, a także ustalenie i modyfikację danych związanych z zamówieniem takich jak w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

Magazyn – miejsce siedziby magazynu firmy Konflikt Shop skąd realizowane są przesyłki.

Newsletter – usługa w postaci wysyłki wiadomości poczty elektronicznej zawierających zamówione informacje handlowe, rozsyłanej przez Montana-sklep.pl do Użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania tego typu wiadomości. Wiadomość taka stanowi Newsletter w rozumieniu Regulaminu niezależnie od tego, czy w treści wiadomości zawarte jest słowo „Newsletter” czy nie. Opinia – opinia o Produkcie dostępnym w Sklepie Internetowym, którą może zamieścić przy danym Produkcie Użytkownik posiadający Konto w Witrynie lub na portalu społecznościowym Facebook.pl.

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów, znajdujący się pod adresem www.montanasklep.pl/regulamin.

Sklep Internetowy – część Witryny umożliwiająca zawieranie pomiędzy Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska a Klientem umów sprzedaży na odległość Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

Strona – Klient lub Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska.

Strony – Klient oraz Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska łącznie.

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Witryny oraz usług dostępnych w Witrynie.

Witryna lub MONTANA-SKLEP.PL – serwis internetowy prowadzony przez Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska pod adresem internetowym https://www.montanasklep.pl, korzystając z którego Użytkownik może zapoznawać się z informacjami i Produktami prezentowanymi przez Konflikt Shop Aleksandra Utan Kosińska, a także składać zamówienia i kupować Produkty dostępne w Sklepie Internetowym.

Właściciel, Sklep lub Sprzedawca – Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska.

 • 2 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Podmiotem prowadzącym Witrynę jest Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska (dalej: „Właściciel”, „Sklep” lub „Sprzedawca”).
 2. Właściciel świadczy za pośrednictwem Witryny m.in. usługi:
 3. a) udzielania Klientom informacji o Produktach i usługach dostępnych za pośrednictwem witryny MONTANA-SKLEP.PL,
 4. b) utrzymywania Konta/Panelu i umożliwienie korzystania z jego funkcjonalności,
 5. c) wysyłki Newslettera,
 6. d) zawierania umów sprzedaży na odległość Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,
 7. e) umożliwienie publikacji Opinii o Produktach.
 • 3 ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a) brak dostępu do Witryny lub trudności w korzystaniu z niej oraz za konsekwencje wynikające ze wskazanego braku dostępu lub trudności w korzystaniu z powodu:

problemów technicznych występujących w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik,

siły wyższej oraz z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub osoby trzecie, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność.

 1. b) szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, wynikające z okoliczności nie leżących po stronie Właściciela, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami lub innymi złośliwymi albo szkodliwymi programami;
 2. c) jakiekolwiek poniesionej przez Użytkownika szkody wynikającej z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika.
 • 4 ZAMÓWIENIA
 1. Dla prowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie konieczne jest poprawne działanie sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta poczty e-mail.
 2. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dając możliwość Klientowi do złożenia zamówienia o każdej porze.
 3. Osoba, która dokonuje czynności prawnej na podstawie niniejszego Regulaminu, o ile nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo przedsiębiorców, musi spełniać następujące warunki:

jest Konsumentem

oraz

jest osobą pełnoletnią, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osobą, która ukończyła 13 lat) o ile osoba ta, zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniona jest do dokonania danej czynności prawnej w sposób ważny.

 1. Klient, dla dokonywania zakupów w Sklepie powinien dodawać dostępne aktualnie w Sklepie produkty do wirtualnego Koszyka używając opcji „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie. Klient w każdym czasie ma możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez kliknięcie na obrazku koszyka w górnym pasku. Celem zakończenia zakupów należy dokonać wyboru opcji „KASA” ,a następnie wybrać opcje logowania, rejestracji w zależności od preferencji Klienta. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta Klienta lub zalogowaniu, Klient zobowiązany będzie wskazać dane zamawiającego, adres wysyłki, dokonać wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślić wszelkie inne wymagane pola oraz ostatecznie wybrać opcje „ZAMAWIAM”.
 2. Po dokonaniu wyboru opcji „ZAMAWIAM” Klient na ekranie monitora uzyska specyfikację wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu tego kto może być klientem – to wszystko zostało dopisane zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję „KONTYNUUJ” oraz ponownie „ZAMAWIAM” co skutkować będzie ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi zamówienia.
 3. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy sprzedaży w zakresie zamawianych produktów z Właścicielem. Właściciel po uprzednim poinformowaniu Klienta zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, w przypadku gdy Klient dokona zakupu produktu dostępnego w Sklepie, a z jakiejś niezależnej od Właściciela przyczyny, produkt ten okaże się być niedostępny (np. awaria systemu informatycznego). W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej uprzednio ceny.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnym wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.
 5. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski. Wszelkie koszty transportu, celne oraz wszelkie inne związane z doręczeniem towaru poza teren Polski obciążają Klienta.
 6. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego po uprzednim ustaleniu warunków odbioru w sklepie stacjonarnym ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław.
 7. Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu.
 8. Klient, który nie odbierze po drugim awizo zamówionych produktów w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a samo zamówienie zostanie anulowane i uznane za odstąpienie Klienta od umowy.
 9. Klient, który nie odbierze po pierwszym awizo zamówionych produktów w przypadku płatności „Przedpłata na konto” zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.
 10. Zdjęcia produktów stanowią materiały poglądowe obrazujące możliwie najwierniejsze oddanie cech produktu. Sklep zastrzega, iż rzeczywisty wygląd produktu może się nieznacznie różnić od stanu przedstawionego na zdjęciach jednakże zastosowanie i właściwości produktów pozostają tożsame.
 11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia (w panelu Klienta) i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 12. Oferta Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywista dostępność towarów, których nie ma w magazynie może odbiegać od terminów publikowanych w Sklepie.
 13. Bez uprzedniej zgody Sklepu nie ma możliwości dokonania zmiany lub anulowania zamówienia w zakresie zakupionych produktów po finalnym wybraniu opcji „ZAMAWIAM”.
 • 5 OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WITRYNY
 1. Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Witryny lub niektórych jej funkcji w zakresie w jakim jest to niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Witryny.
 2. Niedozwolone jest:
 3. korzystanie z Witryny w sposób, który może zakłócać jej funkcjonowanie;
 4. podejmowanie czynności informatycznych lub innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
 5. dostarczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem,
 6. korzystania z Witryny do celów wykraczających poza własny użytek osobisty, w szczególności do celów prowadzonej działalności gospodarczej,
 7. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Witryny.
 • 6 KONTO/PANEL
 1. Użytkownik może założyć w Witrynie Konto/Panel, który umożliwi dostęp do dalszych zaawansowanych funkcjonalności Witryny.
 2. W ramach Konta Użytkownik uzyska m.in. następujące funkcjonalności:
 3. zapisanie, przechowywanie i możliwość aktualizacji informacji o danych adresowych do wysyłki zamówień,
 4. prezentacja historii dokonanych zakupów,
 5. prezentacja statusu bieżących zamówień,
 6. dostęp do panelu administracyjnego konta.
 7. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta/Panelu zawierana jest między Właścicielem a Użytkownikiem po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Witrynie, założeniu Konta oraz potwierdzeniu przesłanym przez Właściciela na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 8. Umowa o prowadzenia Konta/Panelu zawierana jest na czas nieoznaczony.
 9. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Strony przed rozwiązaniem takiej umowy (o ile wynika to z treści lub celu takich praw) oraz postanowień poniższych.
 10. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając samodzielnie Konto/Panel lub zgłaszając żądanie usunięcia Konta/Panelu. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od dnia zgłoszenia żądania usunięcia Konta/Panelu.
 11. Właściciel może z ważnych przyczyn rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14-dniowym wypowiedzeniem poprzez złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej o wypowiedzeniu umowy przesłanego na adres e-mail Użytkownika. Ważnymi przyczynami mogą być:
 12. wystąpienie okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów)
 13. skutkujących powstaniem utrudnień w świadczeniu przez Właściciela usług lub
 14. utrudnień przy sprzedaży przez Właściciela produktów,
 15. planowanie przez Właściciela ograniczenia zakresu świadczenia usług lub sprzedaży produktów lub planowania zakończenia świadczenia usług lub sprzedaży produktów.
 16. Właściciel może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wypowiedzenia poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:
 17. naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu,
 18. podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych przez Właściciela,
 19. dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Witryny,
 20. działał lub działa na szkodę Właściciela,
 21. podał podczas rejestracji nieprawdziwe dane,
 22. podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionej ingerencji w Witrynę lub Sklep Internetowy,
 23. w przypadku Klientów nie będących konsumentami: nie przestrzega cen detalicznych znajdujących się na Witrynie.
 24. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Właściciel jest uprawniony do usunięcia Konta i wszystkich znajdujących się na nim danych, jednak nie wcześniej niż 14 dni od daty rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 25. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Stronami jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie przez Właściciela do Klienta wiadomości email zawierającej potwierdzenie. Postanowienia umowy zawartej między Stronami w zakresie w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie Regulaminu na Witrynie. Zabezpieczenie treści umowy zawartej między Stronami następuje poprzez uniemożliwienie dostępu do umowy osobom nieupoważnionym.
 • 7 NEWSLETTER
 1. W określonych miejscach Witryny zamieszczony jest formularz, pozwalający Użytkownikowi zamówić otrzymywanie Newslettera – informacji handlowej. Użytkownik chcący otrzymywać Newsletter powinien wykonać poniższe czynności:
 2. Kliknięcie przycisku finalizującego zapis do Newslettera powoduje wysłanie formularza do Właściciela. Właściciel potwierdza zamówienie Newslettera w wysyłając wiadomość poczty elektronicznej na adres podany przez Użytkownika.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter należy zaznaczyć na etapie rejestracji odpowiednie pole w formularzu. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera w każdej chwili poprzez kliknięcie odnośnika podanego w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową. Po odwołaniu usługi Newsletter adresu e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z bazy prenumeraty.
 • 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES

Sklep używa między innymi tak zwanych plików „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego Sklepu internetowego. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Dodatkowe informacje w zakresie korzystania z plików „cookies” oraz w zakresie polityki prywatności określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu – „Polityka prywatności oraz cookies”.

 • 9 PROCEDURA REKLAMACYJNA
 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dotyczących nieprawidłowego działania Witryny. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze.
 2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Info@montana-sklep.pl
 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sklep odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
 6. a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
 7. b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 9. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą zwanej Przedsiębiorcą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
 12. a) Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823),

wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów;

 1. b) postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę;
 2. c) Konsument, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.
 • 10 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży. Posiadanie Konta nie jest niezbędne do złożenia zamówienia.
 2. Informacje o Produktach prezentowane w obrębie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Klient dokonuje zamówienia Produktu poprzez wypełnienie w Witrynie odpowiedniego formularza, akceptację Regulaminu oraz kliknięcie na przycisk „Zamawiam”. Zamówienie przez Klienta określonego Produktu lub Produktów w ten sposób stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Właściciel oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość określonego Produktu lub Produktów na warunkach wynikających z treści Witryny, niniejszego Regulaminu.
 4. Umowa zawarta między Stronami jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie przez Właściciela do Klienta wiadomości e-mail, podsumowującej dane transakcji i stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Postanowienia umowy zawartej między Stronami w zakresie w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie Regulaminu na Witrynie.
 • 11 INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Korzystając z Witryny oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które dokonywane są poprzez sieć Internet, należy mieć na uwadze, że czynności te łączą się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z danej sieci.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z Internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do Internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).
 3. Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności hasła umożliwiającego dostęp do Konta/Panelu.
 • 12 OPINIE O PRODUKTACH
 1. Użytkownik, który posiada Konto/Panel lub profil na portalu społecznościowym Facebook posiada możliwość ocenienia może w przeznaczonej do tego zakładce Konta opublikować swoją opinię na temat takiego zakupionego przez siebie Produktu.
 2. Na potrzeby postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących opinii o Produktach przez Produkt rozumie się nie poszczególne egzemplarze danego produktu lecz produkt jako pojedynczą pozycję obecną w Sklepie Internetowym oznaczoną danym kodem produktu.
 3. Opinia może dotyczyć wyłącznie Produktu zakupionego przez Użytkownika. Opinia może dotyczyć wyłącznie Produktu, z którego dany Użytkownik korzystał.
 4. Opinia może zostać sporządzona wyłącznie w formie słownej. Opinia nie może zawierać zdjęć, obrazów, odnośników.
 5. Opinia musi być autorstwa Użytkownika, który kupił dany Produkt w Sklepie Internetowym i osobiście korzystał z tego Produktu.
 6. W przypadku gdy Opinia nie spełnia kryteriów określonych Regulaminem lub zawiera treści sprzeczne z Regulaminem Opinia taka nie zostanie opublikowana.
 7. Zabronione jest zamieszczanie w Opiniach treści:
 8. zabronionych Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,
 9. obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobra osobiste osób trzecich,
 10. treści naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie,
 11. wprowadzających w błąd,
 12. danych osobowych lub teleadresowych,
 13. odnośników do innych stron internetowych lub treści reklamowe.
 14. Opinie zawierające ww. treści lub z innych przyczyn sprzeczne z Regulaminem nie będą publikowane oraz mogą być usuwane przez Właściciela.
 15. Jeżeli dana Opinia nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to przesłanie Opinii oznacza udzielenie przez Użytkownika na rzecz Właściciela zgody na korzystanie z Opinii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych poprzez rozpowszechnianie Opinii w Internecie, w tym w szczególności poprzez opublikowanie jej w Sklepie Internetowym, na portalu Facebook oraz ujawnianie pseudonimu Użytkownika jako autora Opinii.
 16. Użytkownik upoważnia również Właściciela do rozpowszechniania Opinii w zakresie określonym Regulaminem bez wskazywania autora Opinii.
 17. Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania zgłoszeń tylko takich Opinii, które stanowią utwór i co do których przysługują mu pełne majątkowe i osobiste prawa autorskie.
 • 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient objął w posiadanie Produkt lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta objęła w posiadanie Produkt.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Właściciela o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną e-mail) skierowanego do Właściciela: ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności( bez kosztów wysyłki). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klient poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
 • 14 AKCEPTOWANE METODY PŁATNOŚCI.

Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

 1. gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,
 2. przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,
 3. płatności za pomocą platformy Twisto w serwisie imoje
 4. szybkie przelewy PayByLink i BLIK-a w serwisie imoje
 5. osobiście w sklepie podczas odbioru osobistego.
 6. płatność kartą.

Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie w formie “za pobraniem” wobec Klienta, który nie odbierze wysłanego zamówienia płatnego przy odbiorze, dostarczanego przez firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z pozostałych form zapłaty.

W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

 • 15 CENY I KOSZTY PRZESYŁKI
 1. Wszelkie szczegółowe warunki i koszty dostaw są zawarte pod adresem www.montana-sklep.pl/przesyłki.
 2. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest na etapie trzecim procesu zakupowego, przed wyborem ponownej opcji „ZAMAWIAM”.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 • 16 WADY I PODSTAWY REKLAMACJI PRODUKTÓW
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem, w tym w celu skorzystania z rękojmi, przysługuje Klientowi prawo złożenia reklamacji. Montana Formularz W reklamacji prosimy podać jej przyczynę oraz żądanie Klienta z nią związane. Celem złożenia reklamacji prosimy o kontakt e-mailowy lub listowny. Dane kontaktowe: : Bardzka 60, 50-517 Wrocław, adres e-mail: info@montana-sklep.pl
 3. W przypadku konieczności zwrotu Produktu, należy go odesłać wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji na adres wskazany w punkcie poprzednim.
 4. W przypadku, gdy reklamacja posiada braki wymagające uzupełnienia, uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Sklep skontaktuje się niezwłocznie z Klientem w formie, w jakiej reklamacja została złożona lub w innej formie wskazanej wyraźnie przez Klienta, w celu uzupełnienia braków.
 5. Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona i o jej wynikach Klient zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni w formie, w jakiej reklamacja została złożona lub w innej formie wskazanej wyraźnie przez Klienta.
 6. Właściciel odpowiada wobec Klienta za wady Produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Pełna regulacja dotycząca rękojmi zawarta jest w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 7. Przedsiębiorca ma prawo skorzystać z rękojmi na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. W tej sytuacji Przedsiębiorcy przysługują następujące żądania wobec sprzedającego:
 8. żądanie obniżenia ceny – w proporcji, w jakiej wartość rzeczy wadliwej pozostaje w stosunku do wartości rzeczy niewadliwej,
 9. prawo odstąpienia od umowy – skutkujące obowiązkiem zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń – uprawnienie to przysługuje jedynie w sytuacji, w której wada rzeczy jest istotna, czyli uniemożliwiająca korzystanie z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i właściwościami,
 10. żądanie naprawy,
 11. żądanie wymiany na rzecz wolną od wad.
 • 17 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska we Wrocławiu ul. Chrzanowskiego 19/7 kod 51-161, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Ministra Rozwoju pod numerem 20546 posiadająca NIP: PL 8961429435, REGON 021099663. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 2. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie: w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu; w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu; w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili.
 3. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem.
 4. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub określone wykorzystanie plików COOKIES. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 6. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
 7. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.
 8. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
 • 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich udostępnienia drugiej Stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Jednakże w przypadku stosunków umownych o charakterze ciągłym istniejących w chwili wprowadzenia zmian do Regulaminu, znajdują zastosowanie następujące postanowienia:
 3. W przypadku stosunków Umownych o charakterze ciągłym powiadomienie Użytkowników będących stroną tego stosunku umownego, o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez zamieszczenie w Witrynie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu;
 4. W przypadku stosunków umownych ciągłych nowy Regulamin będzie wiążący w stosunku do danego Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie wypowie umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia mu nowego Regulaminu na adres poczty e-mail Użytkownika. W przypadku złożenia wypowiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, wypowiedzenie takie odnosi skutek z upływem 14-ego dnia od daty doręczenia nowego Regulaminu na adres poczty e-mail Użytkownika;
 5. W przypadku stosunków umownych o charakterze ciągłym, wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych Użytkownika, który stał się stroną stosunku umownego ciągłego przed publikacją zmian, a właściciel będzie uprawnione do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.
 6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie https://www.montana-sklep.pl/regulamin
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 8. Następujące Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
 9. a) Załącznik nr 1 – Polityka prywatności i pliki „cookies”.