Cookies i Polityka Prywatności

Informujemy, iż nasza strona korzysta z plików Cookies. Każdy użytkownik odwiedzający nasz serwis wyraża zgodę na używanie cookies i może indywidualnie określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies (ciasteczek) w swojej przeglądarce.

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY

Firma Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie montana-sklep.pl. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników, z racji korzystania z serwisów internetowych domeny montana-sklep.pl . Gromadzone przez nas
dane służą wyłącznie do celów administracyjnych i nie są przekazywane osobom trzecim. Pliki Cookies nie są przez nas wykorzystywane w celach kontaktu z użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail, poczty, czy też telefonu. Używamy ciasteczek w celu poprawy działania witryny, a także monitorowania aktywności odwiedzających.

Administrator danych osobowych serwisu

Administrator danych osobowych, jest osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym, gromadzonym na witrynach serwisu montana-sklep.pl. Dane administratora: Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska ul. Chrzanowskiego 19/7 , 51-141 Wrocław NIP: 896 14 29 435 Regon: 021099663.

Skąd mamy Państwa dane osobowe i dlaczego są przetwarzane.

Zbieramy Państwa dane osobowe od Państwa. Podają je nam Państwo np. przy założeniu konta serwisie, przy składaniu zamówień bez zakładania konta, na potrzeby realizacji i wysyłki zakupów, przy zapisywaniu się na newsletter lub inne formy marketingu. Mogą nam Państwo również przekazywać swoje dane osobowe komunikując się z nami – np. zadając pytania dotyczące produktów, składając reklamacje itp. Oprócz tego przetwarzamy Państwa dane dotyczące tego, w jaki sposób korzystają Państwo z serwisu, naszej oferty i usług. Przykładowe cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

Korzystanie z serwisu

Przetwarzamy Państwa dane w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu, zapewniając m.in. możliwość przeglądania treści zawartych w serwisie, założenia i korzystania z Konta/Panelu w serwisie, możliwość korzystania z formularzy kontaktowych, możliwość publikowania opinii o produktach, możliwość dodawania produktów do koszyka, możliwość zapisania się do newslettera i innych form marketingu, możliwość zakupu produktów.

W przypadku, gdy będą Państwo korzystać z funkcjonalności serwisu bez założenia konta/panelu w serwisie, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na umożliwieniu Państwu korzystania z serwisu i jego funkcjonalności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”.

Zakup produktów

W przypadku dokonania zakupu, Państwa dane będziemy przetwarzać do celu realizacji transakcji sprzedaży. To obejmuje informację o tym, jakie produkty zostały kupione, informacje niezbędne do otrzymania płatności za zakup, informacje niezbędne do wysyłki zakupionych produktów na wskazany adres czy też do wstawienia dokumentów sprzedaży.

Ta kategoria obejmuje również przetwarzanie danych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku ze sprzedażą i skorzystania przez Państwa z ewentualnych uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji na produkty.

Podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku jest umowa sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Oprócz tego będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Cele marketingowe

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W niektórych wypadkach prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu, w tym profilowania. Jeśli udzielą nam Państwo takiej zgody, wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane dotyczące korzystania przez Państwa z serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies, przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Portal społecznościowy Facebook

Przetwarzamy też dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych, w tym Facebook. Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu informowania użytkowników o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem tych mediów społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Cele uprawnień lub obowiązków Administratora

Przetwarzamy Państwa dane również do innych celów, m.in. do administrowania serwisem lub do udzielania odpowiedzi na pytania i uwagi kierowane do nas np. w korespondencji czy w rozmowach telefonicznych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wypełnienia naszego obowiązku prawnego, np. rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Okres przechowywania danych

Czas przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • realizacja sprzedaży – przez okres wymagany do wykonania tej umowy, w tym do ewentualnych uprawnień z rękojmi i gwarancji, a po tym okresie przez taki okres, przez jaki będziemy do tego zobowiązani zgodnie zasadą rozliczalności zgodnie z RODO, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia wykonania umowy sprzedaży;
 • w przypadku przetwarzania na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie (np. rejestracja w serwisie, zapis do newslettera) – tak długo jak będą Państwo korzystać z tych usług (np. do czasu usunięcia konta/panelu w serwisie lub wypisania się z newslettera), a po tym okresie przez taki okres, przez jaki będziemy do tego zobowiązani zgodnie zasadą rozliczalności, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia korzystania z usług;
 • w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia tej zgody;
 • w przypadku, przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki przysługuje;
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te regulacje prawne.

Rodzaj przetwarzanych danych

To, jakie dane przetwarzamy, jest zależne od sytuacji, w tym od tego, w jaki sposób korzystają Państwo z serwisu, jak również od tego, jakie dane są nam udostępnione. Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, podane np. przy założeniu konta lub przy zakupach, podany adres zamieszkania lub adres do dostawy, podany adres e-mail, numer telefonu, d) dane dotyczące transakcji, numer rachunku bankowego i nazwa banku prowadzącego rachunek, z którego dokonywano płatności przy zakupie, informacje o sposobie korzystania przez Państwa z naszego serwisu zebrane przy pomocy plików cookies (w przypadku wyrażenia zgody na pliki cookies). Dalej, dane dotyczące adresu IP, treści zamieszczonych przez Państwa opinii i innych przekazanych informacji.

Udostępnienie danych

Udostępniamy dane osobowe firmom, z których usług korzystamy, aby wypełnić nasze zobowiązania wobec Państwa lub aby prowadzić naszą działalność, zgodnie z celami przetwarzania. W związku z tym Twoje dane osobowe, które są wymagane na potrzeby realizacji danego celu, mogą być przekazywane następującym odbiorcom, będącym podmiotami przetwarzającymi dane w naszym imieniu.

Udostępniamy również dane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom.

Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania

 1. Cofnięcie zgody
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Sprzeciw wobec przetwarzania danych
 4. Mogą Państwa w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Mogą Państwo cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw wysyłając e-maila na adres info@montana-sklep.pl lub kontaktując się telefonicznie +48 888 859 099 lub pisemnie Wrocław 50-517 Bardzka 60

  Ponadto, mają Państwo prawo żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli tak, to mogą Państwo żądać dostępu do tych danych. Szczegóły prawa dostępu określa art. 15 RODO. Mają też Państwo uprawnienie do sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia.

  Nadto, mają Państwo możliwość żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzą przesłanki określone w przepisach, np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, albo wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie, a nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania. Szczegóły prawa do bycia zapomnianym są uregulowane w art. 17 RODO.

  Mają Państwo również prawo żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w art. 18 RODO.

  By skorzystać z ww. uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.

  Jeśli jednak Państwa zdaniem naruszono Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W skardze należy zamieścić opis okoliczności oraz wskazanie jakie działanie uznajesz za naruszające prawa. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

Dobrowolność podania danych

Podkreślamy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do realizacji niektórych celów – na przykład do założenia konta w serwisie lub do zakupu produktów. Podanie danych i wyrażenie zgód na potrzeby marketingu jest dobrowolne.

Ochrona danych osobowych

Informacje zebrane w plikach cookies przechowywane są przez czas nieokreślony i służą jako materiał pomocniczy administrowania systemem. Udostępniane są one wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwisem. Dane zawarte w plikach cookies mogą służyć do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu, jednak generowane statystyki nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Firma Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska nie odpowiada za zawartość plików cookies, wysyłanych przez inne strony www, do których odnośniki umieszczone zostały na stronach serwisu.

Rodzaje zbieranych danych osobowych

 • Podczas rejestracji – podczas rejestracji na naszym serwisie prosimy odwiedzającego o podanie swoich danych osobowych oraz danych o innym charakterze. Rejestracja i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Po rejestracji istnieje możliwość wglądu do umieszczonych przez siebie informacji, poprawiania ich i usuwania.
 • Automatyczne – są to dane które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować użytkownika, takie jak adres IP, typ systemu operacyjnego czy typ przeglądarki i służą one do mierzenia ruchu użytkowników na stronie (za pomocą kodu Google Analytics).
 • Podczas kontaktu z nami – Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie, nie są pobierane żadne pliki cookies.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies są to tak zwane internetowe ciasteczka, czyli maleńkie informacje, zapisywane przez serwer na dysku Twojego komputera, w postaci małej wielkości plików tekstowych.

Wykorzystanie plików cookies na stronach internetowych www.montana-sklep.pl:

 • pliki umożliwiające korzystanie z serwisu
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
 • pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu
 • wtyczki wygenerowane przez serwis społecznościowy Facebook.com (właścicielem jest Facebook Inc 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), które umożliwiają bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką, a serwerami Facebook
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień
 • pliki cookies w Google Analytics (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html)
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie niektórych treści w przyszłości

Jak wyłączyć obsługę Cookies:

Informacje o czynnościach, jakie należy wykonać, aby zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w danej przeglądarce, znajdują się w odnośnikach do oficjalnych stron internetowych producentów najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

MS Internet Explorer 9:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera 8.0
http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Kontakt:

Administrator Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska skontaktuje się z Tobą, korzystając z podanego przez Ciebie adresu e-mail, oraz podany przez Ciebie numer telefonu. W przypadku chęci usunięcia Twoich danych osobowych, których nie możesz usunąć samodzielnie, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 888-859-099 lub wiadomość e-mail na adres: info@montana-sklep.pl W przypadku innych pytań i wątpliwości związanych z nową polityką bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 888-859-099. Można także korespondować z nami pod adresem: Konflikt Shop Aleksandra Utan-Kosińska ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław.